powrót
 
BIBLIOGRAFIA BARA Prace nad Retrospektywną Bibliografią Literackiej Zawartości Czasopism XIX i XX w. zostały zapoczątkowane jeszcze podczas okupacji z inicjatywy dr. Adama Bara, pełniącego przed wojną funkcję kierownika Oddziału Czasopism Biblioteki Jagiellońskiej. W latach 1948-1953 kartoteka była tworzona w kierowanej przez Adama Bara krakowskiej pracowni bibliograficznej Instytutu Badań Literackich PAN oraz równolegle w pracowni poznańskiej, której szefował Stefan Vrtel-Wierczyński. W roku 1953 opracowywanie kartoteki przejęła pracownia IBL w Warszawie. Dalszego uzupełniania i meliorowania kartoteki zaniechano w roku 1970. Obecnie bibliografia, zwyczajowo nazywana kartoteką Bara, stanowi jedno z istotniejszych i najobszerniejszych źródeł danych bibliograficznych dotyczących literatury polskiej XIX i 1. poł. XX wieku, a także ówczesnej krytyki literackiej, artystycznej czy filmowej.
Kartoteka rejestruje w układzie osobowym publikowane w prasie teksty literackie oraz leżące na pograniczu literatury i piśmiennictwa użytkowego (felietony, eseje, reportaże), a także recenzje literackie, teatralne, kinowe i naukowe (literaturoznawcze bądź historyczne). Znaleźć w niej można również informacje o innych materiałach mających znaczenie dla badaczy literatury i dziedzin pokrewnych: opracowaniach historycznoliterackich, opublikowanych listach, dokumentach, nekrologach, wspomnieniach pośmiertnych itp.
Podczas opracowywania bibliografii uwzględnionych zostało ponad 2200 tytułów czasopism. Objętość kartoteki, zawierającej przeszło 12 000 haseł autorskich, szacowana jest (wraz z odsyłaczami) na przeszło 800 000 kart należących do zespołu podstawowego.
Retrospektywną Bibliografię Literackiej Zawartości Czasopism XIX i XX w. (do 1939 r.) oraz jej historię opisuje Jadwiga Czachowska, Rozwój bibliografii literackiej w Polsce, Wrocław 1979, s. 152-164.
Na stronie projektu udostępniana jest obecnie robocza wersja bazy, zawierająca przeszło 400 000 rekordów, w większości wprowadzonych podczas pierwszego etapu realizacji projektu. Baza ta jest sukcesywnie poprawiana i co pewien czas aktualizowana.Projekt "Zintegrowana Baza Bibliograficzna e-ZBB IBL PAN - kontynuacja projektu" jest finansowany ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (grant nr 11 H 20 0298 88, lata realizacji: 2022-2026).
Wartość dofinansowania:      1 229 577,00 zł,
Całkowity koszt inwestycji:  1 229 577,00 zł.
Adam Bar w dziale czasopism Biblioteki Jagiellońskiej, luty 1937, fot. NAC, sgn. 1-N-3045-10.